alt

   นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่

 

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้717
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1653
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3979
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6833
mod_vvisit_counterเดือนนี้21942
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว46969
mod_vvisit_counterทั้งหมด2718718

จำนวนผู้ใช้งาน 20 นาทีที่ผ่านมา 20
ไอพีของคุณ: 18.207.252.123
,
วันนี้ : 17 ก.ย., 2019
หน้าแรก พนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

" ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในพื้นทีึ่

เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การสุขาภิบาล

และการอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาดและงานอื่นๆ

เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุข

โดยมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ ฝ่าย ๗ งาน คือ


๑. ฝ่ายบริหารสาธารณสุข

(๑.๑ ) งานแผนงานสาธารณสุข มี่หน้าที่เกี่ยวกับ

๑.๑.๑ งานวางแผนด้านสาธารณสุข

๑.๑.๒ งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น

๑.๑.๓ งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข

๑.๑.๔ งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล

๑.๑.๕ งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๑.๑.๖ งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข

๑.๑.๗ งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข

๑.๑.๘ งานอื่ีนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

(๑.๒) งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ

๑.๒.๑ ควบคุมงานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

๑.๒.๒ ควบคุมงานขนถ่ายขยะมูลฝอย

(๑.๓) งานธุรการ

๑.๓.๑ ควบคุมงานธุรการ

๑.๓.๒ ควบคุมงานพัสดุ ครุภัณฑ์


๒. ฝ่ายบริการงานสาธารณสุข

(๒.๑) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

๒.๑.๑ ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

๒.๑.๒ งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค

๒.๑.๓ งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

๒.๑.๔ งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด

๒.๑.๕ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

(๒.๒) งานส่งเสริมสุขภาพมีหน้าที่เกี่ยวกับ

๒.๒.๑ งานด้านสุขศึกษา

๒.๒.๒ งานอนามัยโรงเรียน

๒.๒.๓ งานอนามัยแม่และเด็ก

๒.๒.๔ งานวางแผนครอบครัว

๒.๒.๕ งานสาธารณสุขมูลฐาน

๒.๒.๖ งานโภชนาการ

๒.๒.๗ งานสุขภาพจิต

๒.๒.๘ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

(๒.๓) งานสุขาภิบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

๒.๓.๑ งานควบคุมด้านสุขภิบาลสิ่งแวดล้อม

๒.๓.๒ งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ

๒.๓.๓ งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๒.๓.๔ งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคานและมลภาวะ

๒.๓.๕ งานสุขาภิบาลโรงงาน

๒.๓.๖ งานชีวอนามัย

๒.๓.๗ งานฌาปนกิจ

๒.๓.๘ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

(๒.๔) งานเผยแพร่และฝึกอบรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

๒.๔.๑ งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข

๒.๔.๒ งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

๒.๔.๓ งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข

๒.๔.๔ งานประเมินผล

๒.๔.๕ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย